Polski certyfikat BPMN

certyfikowanie znajomości notacji BPMN
przez
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Korzyści z certyfikacji
Rada Programowa
Krótko o BPMN
Przyznane certyfikaty
Najbliższy egzamin
Organizacja egzaminu
Regulamin egzaminu
Próbny test
Kontakt


| Korzyści z certyfikacji

Odpowiadając na potrzeby polskiej administracji sformułowane w "Programie zintegrowanej informatyzacji państwa do 2020 r." przygotowanym w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz w dokumencie "Lepsze regulacje 2015" opracowanym w Ministerstwie Gospodarki, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przygotował pierwszy polski program certyfikowania wiedzy i umiejętności stosowania w praktyce notacji BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) - najpopularniejszej obecnie na świecie neutralnej technologicznie notacji do opisu i modelowania procesów biznesowych. Jej znajomość, udowodniona zdaniem egzaminu certyfikującego będzie zapewniać lepszą ocenę posiadacza certyfikatu na rynku pracy.

Niezależnie od potrzeb administracji państwowej wdrażającej zarządzanie procesowe, istnieje potrzeba weryfikacji wiedzy dotyczącej notacji BPMN przekazywanej przez ośrodki szkoleniowe. Weryfikacja taka powinna się odbywać w języku polskim i nie może być związana z żadnym producentem oprogramowania. W tej chwili nie ma polskiego certyfikatu, potwierdzającego te umiejętności. Prowadzi to do dużego zróżnicowania jakości modelowania w projektach w administracji publicznej i poza nią. Wynikające stąd błędy uniemożliwiają np. utworzenie spójnego repozytorium wiedzy dzielonej w ramach różnych sektorów i jednostek szeroko pojętej administracji publicznej.

Co ciekawe, nie ma też zagranicznych certyfikatów potwierdzających umiejętności w modelowaniu procesów zgodnie z BPMN. Wiedza z modelowania w BPMN jest "ukryta" pomiędzy innymi kompetencjami, nie zawsze niezbędnymi dla identyfikacji procesów w notacji BPMN (np. ścieżka certyfikacyjna OMG Certified Expert in BPMT 2 (OCEB 2T))

Dzięki certyfikatom, pojawi się również możliwość weryfikacji potencjalnych wykonawców prac dotyczących modelowania procesowego. Na przykład, wprowadzenie obowiązku posiadania certyfikatu potwierdzającego kompetencje przez osoby zaproponowane przez dostawcę w ramach procedury przetargowej zmniejszy ryzyko związane z nieprawidłowym wykonaniem prac przez tych dostawców.

Certyfikacja umiejętności modelowania oraz analizy procesów z wykorzystaniem BPMN prowadzona przez IBS PAN ma formę egzaminu przygotowanego w sposób niezależny zarówno od firm szkoleniowych, jak i od dostawców oprogramowania przeznaczonego do modelowania i automatyzacji procesów. Programów takich jest wiele, natomiast jest jedna notacja opisu procesów - BPMN 2.0 - ogólnie dostępna i bezpłatna. Egzamin sprawdza znajomość notacji BPMN opisanej ogólnie dostępną specyfikacją http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/.

Podejście takie zapewnia neutralność technologiczną i wysoką interoperacyjność, ponieważ Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk jest instytucją rynkowo i technologicznie niezależną. Ponadto IBS PAN posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie jako placówka naukowa i dydaktyczna. Od wielu lat prowadzi prace badawcze między innymi w dziedzinie zarządzania.

  Aktualizacja serwisu: