Polski certyfikat BPMN

certyfikowanie znajomości notacji BPMN
przez
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Korzyści z certyfikacji
Rada Programowa
Krótko o BPMN
Przyznane certyfikaty
Najbliższy egzamin
Organizacja egzaminu
Regulamin egzaminu
Próbny test
Kontakt


| Organizacja egzaminu

Każdy zdający otrzymuje wydrukowany komplet zadań oraz papier do robienia notatek. Do wpisania prawidłowych odpowiedzi i narysowania diagramów (stopień zaawansowany), wystarczy długopis, lub ołówek. Po zakończeniu egzaminu wszystkie materiały (także kartki brudnopisów) oddaje się egzaminatorowi.

| Miejsce egzaminu

Instytut Badań Systemowych PAN
ul. Newelska 6
01-447 Warszawa
(Mapa i warianty dojazdu są opisane w zakładce "Kontakt")
Możliwe jest przeprowadzenie egzaminu w lokalizacji uzgodnionej z klientami.

|Czas trwania egzaminu
 • Podstawowy certyfikat BPMN - 3 godziny zegarowe
 • Rozszerzony certyfikat BPMN - 3 godziny zegarowe
|Opłaty
Cena egzaminu 1-go lub 2-go stopnia wynosi 738,00 zł brutto.
Opłatę za egzamin należy wnieść przelewem na konto IBS PAN przed terminem egzaminu.
Nr konta 25 1130 1017 0020 1463 5320 0005

Na egzamin należy przynieść kopię potwierdzenia wpłaty.
|Typy certyfikatów oraz zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do zaliczenia egzaminu
1. Certyfikat podstawowych kompetencji BPMN (ang. Certificate of Basic BPMN Competence)

Rezultatem testu jest potwierdzenie kompetencji w zakresie modelowania procesów w notacji BPMN.

Ocenie podlegają:
 1. Podstawowe pojęcia z zakresu opisu procesów biznesowych:
  • Proces i podproces
  • Cel procesu i cel modelowania
  • Mapa procesów
  • Model procesu
  • Proces a Procedura
  • Mierniki procesu
  • Uczestnik procesu (rola biznesowa i stanowisko)
 2. Podstawowe pojęcia związane z modelami procesów w notacji BPMN
  • Obiekty na diagramach procesów:
   • Baseny i tory
   • Obiekty przepływu (czynności, zdarzenia i bramki)
   • Połączenia
   • Dane
   • Artefakty
  • Dozwolone i niedozwolone konstrukcje:
   • Przepływ procesu i przepływ komunikacji
   • Odwzorowanie uczestników i ról
   • Rozdzielanie i scalanie przepływów
   • Wyjątki
 3. Samodzielna interpretacja procesu:
  • Tworzenie modelu procesu z postaci tabelarycznej opisu procesu.

Metoda weryfikacji
 • Dla zakresu 1 - test 10 pytań.
 • Dla zakresu 2 - test 10 pytań w postaci mini modeli. Do każdego pytania są 3 odpowiedzi w tym 1 poprawna.
 • Dla zakresu 3 - na podstawie opisu tabelarycznego przygotowanie diagramu modelu procesu liczącego nie więcej niż 20 czynności i bramek decyzyjnych w jednym basenie i nie więcej niż 5 torów.

Punktacja
 • Dla zakresu 1 - test 10 pytań. Do każdego pytania są 3 odpowiedzi, w tym 1 poprawna. Za poprawną odpowiedź otrzymuje się 1pkt . Punktacja za zakres 1: do 10 pkt.
 • Dla zakresu 2 - test 10 pytań w postaci mini modeli. W każdym pytaniu opis i 3 mini modele. Za poprawne wskazanie prawidłowej/nieprawidłowej konstrukcji: 1pkt. Punktacja za zakres 2: do 10 pkt.
 • Dla zakresu 3 - przygotowanie na podstawie postaci tabelarycznej lub opisu diagramu modelu procesu liczącego nie więcej niż 20 czynności i bramek decyzyjnych w jednym basenie i do 5 torów oraz do 5 obiektów (dokumenty itp.).
  Punktowane jest prawidłowe narysowanie torów (1pkt), czynności i ich połączeń (1pkt), wskazanie dokumentów / danych (1pkt.), prawidłowe opisy czynności (1pkt)
  Punktacja za zakres 3: do 15 pkt.
Zaliczenie
Łącznie jest 20 pytań testowych i 1 model.
Można uzyskać maksymalnie 35 pkt.
Zalicza uzyskanie co najmniej 21 pkt.

2. Zaawansowany certyfikat BPMN (ang. Certi?cate of Advanced BPMN Competence)

Rezultatem testu jest potwierdzenie kompetencji w zakresie modelowania i analizy modeli procesów w notacji BPMN.
Egzamin wymaga zastosowania jednego z 4 spośród wybranych narzędzi informatycznych służących do modelowania i symulacji procesów biznesowych.

Ocenie podlegają:
 1. Podstawowe pojęcia procesów biznesowych:
  • Proces i podproces
  • Mapa procesów
  • Model procesu
  • Portal procesów i BPCI
  • Uczestnik (rola biznesowa i stanowisko)
  • Cel procesu i cel modelowania
  • Mierniki i ryzyko procesu biznesowego
  • Macierz odpowiedzialności RACI
  • Dokumenty i dane w procesach
  • Metody doskonalenia procesów
   • Cykl Deminga
   • Jakościowe
   • Ilościowe
  • Pozyskiwanie danych procesowych
 2. Podstawowe pojęcia związane z modelami procesów w notacji BPMN
  • Obiekty na diagramach procesów:
   • Baseny i tory
   • Obiekty przepływu (czynności, zdarzenia i bramki)
   • Połączenia (z konwersacjami)
   • Dane
   • Artefakty
   • Konwersacje
   • Choreografie
  • Dozwolone i niedozwolone konstrukcje
   • Przepływ procesu i przepływ komunikacji
   • Odwzorowanie uczestników i ról
   • Rozdzielanie i scalanie przepływów
   • Wyjątki
   • Wykorzystanie wzorców procesowych
 3. Samodzielna interpretacja procesu:
  • Tworzenie modelu procesu z opisu
  • Tworzenie opisu procesu z modelu
 4. Symulacja procesu
  • Zbudowanie modelu symulacyjnego procesu z jego kalibracją i propozycją usprawnień.

Metoda weryfikacji
 • Dla zakresu 1 - test 15 pytań.
 • Dla zakresu 2 - test 15 pytań w postaci mini modeli. Do każdego pytania są 4 odpowiedzi w tym co najmniej 1 poprawna.
 • Dla zakresu 3 - na podstawie opisu należy przygotować diagram modelu procesu liczącego nie więcej niż 20 czynności i bramek decyzyjnych oraz zbudować model symulacyjny.

Punktacja
 • Dla zakresu 1 - test 15 pytań. Do każdego pytania są 4 odpowiedzi w tym co najmniej 1 poprawna. Za wskazanie wszystkich poprawnych odpowiedzi, bez wskazania odpowiedzi niepoprawnych otrzymuje się 1pkt.
  Punktacja za zakres 1: do 15 pkt
 • Dla zakresu 2 - test 15 pytań w postaci mini modeli. W każdym pytaniu jest opis i 3 mini modele. Za wskazanie wszystkich poprawnych odpowiedzi, bez wskazania odpowiedzi niepoprawnych: 1pkt.
  Punktacja za zakres 2: do 15 pkt
 • Dla zakresu 3 - przygotowanie na podstawie postaci tabelarycznej lub opisu diagramu modelu procesu liczącego nie więcej niż 20 czynności i bramek decyzyjnych do 5 torów oraz do 5 obiektów (dokumenty itp.). Przygotowanie modelu symulacyjnego.
  Punktowane jest prawidłowe:
  • narysowanie diagramu procesu: basenów i torów (1/2 pkt), czynności i ich połączeń (1/2 pkt), wskazanie dokumentów / danych (1/2 pkt), prawidłowe opisy czynności (1/2 pkt) do 15 pkt.
  • przygotowanie modelu symulacyjnego; prawidłowe zdefiniowanie zinterpretowanie czasu trwania procesu i jego składników (czas pracy: 1pkt, czas przestojów: 1 pkt, minimalny czas cyklu: 1 pkt, maksymalny czas cyklu: 1 pkt, wskazanie wąskiego gardła: 1 pkt, podanie kosztu jednostkowego produktu procesu: 1 pkt, określenie stopnia wykorzystania zasobów: 1 pkt. określenie usterkowości procesu (ilość usterek do ilości transakcji): 1pkt, zaproponowanie zmiany poprawiającej sprawność procesu bez zmiany czasów i ilości zasobów w procesie: 1pkt, jakość opisu: 1-10 pkt

Zaliczenie
Łącznie za 30 pytań testowych i 1 model, wraz z przygotowaniem jego symulacji można uzyskać 55 pkt.
Zalicza uzyskanie co najmniej 33 pkt.
  Aktualizacja serwisu: