Polski certyfikat BPMN

certyfikowanie znajomości notacji BPMN
przez
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Korzyści z certyfikacji
Rada Programowa
Krótko o BPMN
Przyznane certyfikaty
Najbliższy egzamin
Organizacja egzaminu
Regulamin egzaminu
Próbny test
Kontakt


| Regulamin otwartego egzaminu w zakresie BPMN obowiązujący uczestnika
| Przystąpienie do egzaminu.

 1. Na egzamin należy stawić się najpóźniej 30 minut przed terminem rozpoczęcia.
 2. Przed rozpoczęciem egzaminu egzaminator sprawdza tożsamość każdego uczestnika na podstawie dowodu osobistego lub paszportu oraz pokwitowanie wniesienia opłaty egzaminacyjnej.
 3. Przed rozpoczęciem egzamin uczestnik
  • podpisuje wydrukowaną kartę zgłoszenia na egzamin, którą przysłał organizatorom egzaminu;
  • podpisuje niniejszy regulamin egzaminu, w szczególności punkt "Publikacja wyników egzaminu";
  • otrzymuje nr identyfikacyjny na liście egzaminacyjnej, który ma obowiązek wpisać jako swój identyfikator na materiałach egzaminacyjnych.
 4. Lista uczestników wraz z ich numerami identyfikacyjnymi jest zamykana przed rozpoczęciem egzaminu
 5. Do egzaminu certyfikującego mogą przystąpić osoby, które potwierdziły podpisem akceptację niniejszego regulaminu , w szczególności punkt "Publikacja wyników egzaminu".
 6. Do egzaminu certyfikującego mogą przystąpić osoby, które przekażą egzaminatorowi kopię potwierdzenia wniesienia opłaty egzaminacyjnej.

| Przebieg egzaminu.

 1. W sali egzaminacyjnej uczestników egzaminu obowiązuje zakaz posiadania i używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych lub materiałów pomocniczych w jakiejkolwiek formie.
 2. Egzamin ma charakter indywidualny. Zabronione jest korzystanie z jakiejkolwiek pomocy zewnętrznej oraz materiałów innych niż otrzymane od egzaminatora.
 3. W przypadku korzystania z niedozwolonej pomocy, egzaminator ma obowiązek natychmiastowego wykluczenia takiej osoby z egzaminu i sporządzenia stosownej notatki włączanej do protokołu z egzaminu.
 4. W przypadku wykluczenia osobie nie przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej
 5. Wyjście z sali egzaminacyjnej przed ukończeniem egzaminu jest możliwe jedynie w przypadku zwrotu testu egzaminacyjnego i notatek. Ocenie podlega zwrócony test.

| Ocena i przesłanie certyfikatów.

 1. Prace egzaminacyjne są oceniane przez prowadzącego egzamin egzaminatora, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty egzaminu.
 2. Osoby, które nie osiągnęły liczby punktów wymaganej do otrzymania certyfikatu otrzymują informację o niezdaniu egzaminu pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszenia na egzamin.
 3. Certyfikat otrzymują tylko osoby które osiągnęły minimalną liczbę punktów i skutecznie wniosły opłatę za egzamin.
 4. Certyfikat zdania egzaminu lub zawiadomienie o niezdaniu wysyłane są do uczestnika tradycyjną pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres podany na formularzu zgłoszenia na egzamin.
 5. Od wyników egzaminu można odwołać się do Dyrektora IBS PAN.

| Publikacja wyników egzaminu.
 1. Lista uczestników, którzy zdali egzamin publikowana jest na stronie internetowej IBS PAN. Uczestnik może nie wyrazić zgody na publikację swojego imienia i nazwiska. Wtedy publikacji podlega jedynie nr przyznanego certyfikatu, jego nazwa i data.
 2. Opublikowana lista zawiera następujące informacje:
  • Nr certyfikatu
  • Data certyfikatu (na certyfikacie)
  • Nazwa certyfikatu
  • Opcjonalnie imię i nazwisko posiadacza certyfikatu.
 3. Na wniosek zainteresowanej strony IBS PAN może potwierdzić fakt posiadania certyfikatu przez wskazaną osobę. Wniosek o potwierdzenie certyfikatu musi zawierać następujące informacje:
  • Nr certyfikatu
  • Datę certyfikatu
  • Nazwę certyfikatu
  • Imię i nazwisko posiadacza certyfikatu
 4. Opłatę za wystawienie potwierdzenia certyfikatu określa dyrektor IBS PAN.

  Aktualizacja serwisu: